image-1
პ. ელიზბარაშვილი, მ. პაპასკირი

მატარებელთა მართვის სისტემის სწორკუთხა სიგნალის სასაზღვრო დამახინჯების შეფასება
მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოს შესასრულებლად

უაკ: 252 (07532) /681.322

მეთოდური მითითებები შედგენილია საცნობარო და საკონტროლო სახით.

ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სარკინიგზო დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

image


ტექნიკური მექანიკის ზოგიერთი ცნებისა და ტერმინის ცნობარი

უაკ: 531.8

ცნობარში წარმოდგენილი ცნებები და ტერმინები ფართოდ მოიხმარება ტექნიკური მექანიკის დისციპლინებში (მასალათა გამძლეობაში, სამშენებლო მექანიკაში, დრეკადობის, პლასტიკუ-რო¬ბისა და ცოცვადობის თეორიებში). გარდა ამისა, ცნობარში შეტანილია ზოგიერთი უზოგადესი ცნება და ტერმინი, რომლებიც გამოიყენება მექანიკის სხვა დისციპლინებში.
აღნიშნული ცნობარი, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო, განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების სამშენებლო ფაკულტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 

 

 

image-1
თ. კვერნაძე, გ. ქურხული

დამზერითი ასტრონომია

უაკ: 52

სალექციო კურსი მომზადებულია ცნობილი მკვლევრების თანამედროვე შრომების საფუძველზე და წარმოადგენს სასწავლო სახელმძღვანელოს დამზერითი ასტრონომიისა და პრაქტიკული ასტროფიზიკის დარგში, რომელიც შეისწავლის ასტრონომიულ ტელესკოპებს და გასაზომ ხელსაწყოებს, მათ აგებულებას და ოპტიკურ, მექანიკურ თუ ელექტრულ მახასიათებლებს, ასტრონომიული ექსპერიმენტის დაგეგმვის, წარმართვისა და მიღებული შედეგების ანალიზის მეთოდებს.

წიგნი განკუთვნილია ასტრონომიის და ფიზიკის დარგის სპეციალისტებისა და სამაგისტრო კურსის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
თ. კვერნაძე

ვარსკვლავთ ასტროფიზიკა

უაკ: 523

ლექციათა კურსი მომზადებულია ცნობილი მკვლევარების თანამედროვე შრომების საფუძველზე და წარმოადგენს სასწავლო სახელმძღვანელოს ვარსკვლავთ ასტროფიზიკის დარგში, რომელიც შეისწავლის სხვადასხვა მასის ვარსკვლავთა აგებულებას, ევოლუციას და მათში მიმდინარე პროცესების ფიზიკურ საფუძვლებსა და კანონზომიერებებს.

წიგნი განკუთვნილია ასტრონომიის და ფიზიკის დარგის სპეციალისტებისა და სამაგისტრო კურსის სტუდენტებისათვის.

 

 

image


დრენაჟის პრაქტიკუმი

უაკ: 631.62

ნაშრომში განხილულია სადრენაჟო სისტემების გაანგარიშებასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები. მოყვანილია ამ საკითხების შესახებ მოკლე თეორიული ცნობები და გაანგარიშების მაგალითები.

ნაშრომი განკუთვნილია აგროსაინჟინრო სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის და სასარგებლო იქნება ამ საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისთვის.

 

 

image
თ. ბუჩუკური

სადნობი და საშრობი ღუმლების თბოტექნიკური ანგარიში

უაკ: 669.041:621.016:536.24:533:662.6/.9(075.8).

წინამდებარე დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სადნობ და საშრობ ღუმლებში გამოყენებული აირადი სათბობის და მათი ნარევების გამოყენების მიზანშეწონილობა, კერძოდ გაანგარიშებულია ბუნებრივი აირის ჰაერთან, მაზუთთან, ტექნიკურ ჟანგბადთან, ბრძმედისა და კოქსის აირებთან ნარევების წვის ანგარიშები. განსაზღვრულია მიღებული პროდუქტების რაოდენობა, ქიმიური შედგენილობა, ენტროპია და ენთალპია ქიმიური დაუწველობის გათვალისწინებით და გაუთვალისწინებულად, მეტალურგიულ წარმოებაში გამოყენებული სათბობისა და მისი ქიმიური და ფიზიკური თვისებების დახასიათება და სათბობის წვის თეორია. განხილულია ასევე ელექტრორკალური ფოლადსადნობი ღუმლის ანგარიში, მისი მატერიალური და თბური ბალანსები, ძირითადი ზომები და საღუმლე ტრანსფორმატორის სიმძლავრე. მოცემულია სხვადასხვა დანიშნულების საშრობი ღუმლები, კერძოდ კამერული, სამჭედლო, ვერტიკალური და დოლური. შერჩეულია შრობის რეჟიმები, გაანგარიშებულია ღუმლების წარმადობა, ძირითადი თბოტექნიკური მახასიათებლები, სასარგებლო გამოყენების კოეფიციენტები, სითბოს შემოსავალი და გასავალი.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მეტალურგიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, ზ. ლაზარაშვილი

პურის, მაკარონისა და საკონდიტრო საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები

უაკ: 664.65

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია პურის, მაკარონისა და საკონდიტრო საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები, ტექნოლოგიური ხაზები, მოწყობილობათა სტრუქტურულ-პრინციპული და კინემატიკური სქემები, აგრეთვე ცალკეული მუშა ორგანოების კონსტრუქციები, მოყვანილია მოწყობილობათა კინემატიკური და ძალოვანი გაანგარიშებების საფუძვლები.

განკუთვნილია დამხმარე სახელმძღვანელოდ სასურსათო ინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, ასევე დაეხმარება შესაბამისი პროფილის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ამ დარგის სპეციალისტებს.

 

 

image


ტექნიკური მექანიკის ზოგიერთი ცნების და ტერმინის ცნობარი

უაკ: 531.8

ცნობარში წარმოდგენილი ცნებები და ტერმინები ფართოდ მოიხმარება ტექნიკური მექანიკის დისციპლინებში (მასალათა გამძლეობაში, სამშენებლო მექანიკაში, დრეკადობის, პლასტიკურობისა და ცოცვადობის თეორიებში). გარდა ამისა, ცნობარში შეტანილია ზოგიერთი უზოგადესი ცნება და ტერმინი, რომლებიც გამოიყენება მექანიკის სხვა დისციპლინებში.

აღნიშნული ცნობარი, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო, განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების სამშენებლო ფაკულტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
გ. გოლეთიანი, ზ. ლაზარაშვილი, გ. გუგულაშვილი

კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობების სერვისი

უაკ: 621

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობის სერვისი, მოცემულია ტექნოლოგიური მოწყობილობის რემონტისა და მონტაჟის საკითხები.

გამოცემა განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ის შეიძლება გამოიყენონ აგრეთვე ამავე სპეციალობის მაგისტრატურის სტუდენტებმა.