image
ზ. ჯაფარიძე, ზ. ფარესიშვილი

სამადუღრო წარმოების ტექნოლოგიური მოწყობილობები

უაკ: 664.143

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სამადუღრო საწარმოთა ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები, წარმოდგენილია სამადუღრო, ლიქიორ-არყისა და უალკოჰოლო სასმელების საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები, მოწყობილობათა სტრუქტურულ-პრინციპული და კინემატიკური სქემები, აგრეთვე ცალკეული მუშა ორგანოების კონსტრუქციები. მოცემულია საწარმოში შრომის უსაფრთხოების დაცვის ზოგადი პრინციპები.

გამოცემა განკუთვნილია სურსათის ინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს აგრეთვე შესაბამისი პროფილის მაგისტრატურის სტუდენტებს.

 

 

image
ზ. აზმაიფარაშვილი, გ. მურჯიკნელი, ი. პარშუტკინი

ანალოგური და ციფრული მოწყობილობების კომპიუტერული მოდელირება Proteus-ის ბაზაზე

უაკ: 004.42

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ვირტუალური ელექტრონიკის საკითხები. კერძოდ, აღწერილია ანალოგური და ციფრული მოწყობილობების კომპიუტერული მოდელირების მეთოდები Labcenter Electronics-ის ფირმის გამჭოლი დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამა Proteus 8.4-ის (პროტეუსის) საფუძველზე. სქემების მოდელირება მოცემულ ნაშრომში ხდება ISIS-ის პროგრამით, რომელიც პროტეუსის შემადგენელი ნაწილია. ეს პროგრამა საშუალებას იძლევა სქემების სიმულაცია მოხდეს დინამიკაში ანუ გვეძლევა საშუალება დავაკვირდეთ სქემებში გამავალი სიგნალების ცვლილებას დროის მიხედვით.

მოცემული პროგრამის მიხედვით ნაშრომში განხილულია ანალოგური სიგნალებისა და სქემების, ციფრული (მიმდევრობითი და კომბინაციური) სქემების, საინდიკაციო მოწყობილობებისა და, აგრეთვე, მიკროკონტროლერების შემცველი სქემების მოდელირების საკითხები.

ნაშრომში განხილული სქემების მოდელირება ძირითადად ხდება ანალიტიკური გამოსახულებების (ფორმულების) გარეშე და შესრულებულია ელექტრონული სქემებისა და გრაფიკების დონეზე.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის და დაწერილია შემდეგი სილაბუსების მიხედვით: „გაზომვისა და კონტროლის მეთოდები და საშუალებები“, „ციფრული და ანალოგური სქემატექნიკა და მოდელირება“, „ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკის მეთოდები და საშუალებები“, „ავტომატური დაპროექტებისა და მოდელირების სისტემები“ და სხვ.

 

 

image-1
ს. ფირალიშვილი, მ. სადუნიშვილი

გეოდეზიურ განაზომთა მათემატიკური დამუშავების თეორია

უაკ: 528

სალექციო კურსი გეოდეზიურ განაზომთა მათემატიკური დამუშავების თეორია მოიცავს განაზომთა შეცდომების ძირითად საფუძვლებს და ერთი სიდიდის მრავალჯერ გაზომვის მათემატიკური დამუშავების საკითხებს. განხილულია უმცირეს კვადრატთა მეთოდი, რამდენიმე სიდიდის გაზომვის შედეგების გაწონასწორების ძირითადი და სახეცვლილი მეთოდები, რომლებიც მოიცავს სიზუსტის შეფასების საკითხებს.

ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებიისათვის.

 

 

image
ვ. მუჯირი

არქიტექტურული კომპოზიციის საფუძვლები

უაკ: 72

სალექციო კურსი შედგენილია სასწავლო გეგმის და სამუშაო პროგრამის მიხედვით.

სტუდენტი გაეცნობა არქიტექტურის პროპედევტიკის ჩამოყალიბების ისტორიას, XX-XXI საუკუნეებში დამკვიდრებული არქიტექტურული სტილებისა და მიმდინარეობების თავისებურებებს.

სალექციო კურსის მიზანია სტუდენტმა შეიძინოს ცოდნა არქიტექტურული კომპოზიციის საფუძვლების თეორიული დებულებებისა და კატეგორიების, გამომსახველობითი საშუალებების შესახებ, შეუქმნას სტუდენტს პროფესიული ცოდნის სრული ბაზის გამოყენებით არქიტექტურული ობიექტების კომპოზიციური შინაარსის სწორი შეფასების, ანალიზის და დასკვნების გაკეთების უნარი.

მიღებულ ცოდნაზე დაყრდნობით კურსის ამოცანაა განუვითაროს სტუდენტს ასევე ვიზუალურ-სივრცითი წარმოსახვის, სივრცის აგებისა და ორგანიზაციის პრინციპების გაცნობიერების, სივრცის ათვისებასთან დაკავშირებული პრობლემების შედარებისა და ანალიზის, არქიტექტურულ დაგეგმარებაში, დიზაინსა და კონსტრუქციებში მათი გამოყენების უნარი, რაც შეუქმნის სტუდენტს პროფესიული ცოდნის სრულ ბაზას, რომლის გამოყენებით ის შეძლებს არქიტექტურული ობიექტების კომპოზიციური შინაარსის სწორ შეფასებასა და ანალიზს.

გამოცემა განკუთვნილია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „არქიტექტურის“ პირველი კურსის სტუდენტებისათვის და მოიცავს შემოქმედებითი მუშაობისათვის მომზადების ზოგად საკითხებს დისციპლინაში „არქიტექტურული კომპოზიციის საფუძვლები“.

 

 

image
თ. წივწივაძე

არაორგანული სინთეზი
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი

უაკ: 54:546

დამხმარე სახელმძღვანელო შეიცავს ლაბორატორიულ სამუშაოთა ჩატარების სანიმუშო გეგმას, მათ შინაარსს, უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებს, დამოუკიდებელი სამუშაოებისთვის გამოყენებული და რეკომენდებული ლიტერატურის სიას. თითოეულ ლაბორატორიულ სამუშაოში, სტუდენტის ასარჩევად შემოთავაზებულია რამდენიმე სინთეზი, რომელთაგან მხოლოდ ერთ-ერთია საუკეთესო მეთოდი ნივთიერების მისაღებად. დანართის განყოფილებაში ცხრილების სახით მოტანილია უამრავი საცნობარო მასალა სინთეზის ჩასატარებლად.

დამხმარე სახელმძღვანელო ნათლად წარმოაჩენს ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების დიდ გამოცდილებას უმ-ნიშვნელოვანეს ნივთიერებათა სინთეზში, რომელიც გამიზნულია ქიმიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ვ. ქირია, ზ. მჭედლიშვილი

ამძრავთა ავტომატიზებული ელექტრომექანიკური სისტემები
მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

უაკ: 621.82/.85

განხილულია თანამედროვე ავტომატიზებულ საწარმოებში გამოყენებული ელექტრომექანიკური ამძრავების სტრუქტურული სქემები. მოცემულია მოდელირების მეთოდები Matlab-Simulik-ის გამოყენებით. ასევე განხილულია ელექტრომექანიკური ამძრავების მართვის სისტემების მოდელირების მაგალითები.

მეთოდური სამუშაო განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშნებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 

 

 

image
ვ. ღლიღვაშვილი, თ. ფირცხალაიშვილი, გ. ღლიღვაშვილი

ეკოლოგიური ეთიკა და მეცხოველეობის წინაშე მდგარი პრობლემები

უაკ: 636/639

სახელმძღვანელოში განხილულია ისეთი აქტუალური საკითხები, როგორიცაა ეკოლოგიური ეთიკა, ბუნების დაცვის ცნების ეთიკური საფუძვლები, ეთიკური საკითხები მსოფლიოში არსებულ კანონებში, ცხოველთა დაცვა კვლევებისას და საკითხის საერთაშორისო ხედვა, სამკურნალო ან ადამიანის დახმარებისათვის ცხოველთა გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემები და სხვ.

გამოცემა განკუთვნილია მეცხოველეობის მიმართულების სწავლების ყველა საფეხურის სტუდენტისათვის, ფერმერების, სპეციალისტებისა და დაინტერესებული პირებისათვის.

სახელმძღვანელო მომზადდა გორისა და ატენის მიტროპოლიტის ანდრიას ინიციატივითა და ხელშეწყობით.

 

 

image
†ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე, ნ. ქებაძე

პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი
ფაზური წონასწორობა. არაელექტროლიტთა ხსნარები

უაკ: 541.1

დამხმარე სახელმძღვანელო გამარტივებული ფორმით განიხილავს ფიზიკური ქიმიის ორ ნაწილს – ფაზური წონასწორობისა და ხსნარების საკითხებს.

ნაშრომი რიგით მეოთხე წიგნია სტუ-ის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის განკუთვნილი დამხმარე სახელმძღვანელოების კრებულისა.

დამხმარე სახელმძღვანელო მათთვისაც უნდა იყოს სასარგებლო, ვისაც სურს დაიკმაყოფილოს ცნობისმოყვარეობა არაერთი მოვლენისა თუ პროცესის არსის დადგენა-ახსნაში.

 

 

image


სამშენებლო ტერმინოლოგია
რუსულ-ქართულ-გერმანული, გერმანულ-რუსულ-ქართული I ნაწილი

უაკ: 030

სამშენებლო ტერმინოლოგია შედგენილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტში და განკუთვნილია უნივერსიტეტის ყველა საფეხურის სტუდენტის, ყველა თაობის მეცნიერი მუშაკებისა და ყველასათვის, ვისაც სამეცნიერო ან პედაგოგიური მუშაობის პროცესში საქმე ექნება ქართულ, რუსულ და გერმანულ ტექნიკურ სამშენებლო ტერმინოლოგიასთან.

ლექსიკონი შედგება ორი ნაწილისაგან - გერმანულ-რუსულ-ქართულისა (დაახლ. 3000 ტერმინი) და რუსულ-ქართულ-გერმანულისაგან (დაახლ. 15000 ტერმინი).