დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

რ. კანაშვილი

მძიმე ფერადი ლითონების
მეტალურგია

image

უაკ: 669.2/83:66.046.8

ISBN: 978-9941-20-874-4

გვერდი: 176

დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017

სახელმძღვანელოში განხილულია მძიმე ფერადი ლითონების (სპილენძის, თუთიის, ტყვიის, ნიკელის, კალას) შემცველი ნედლეულის გადამუშავების პირო- და ჰიდრომეტალურგიული მეთოდები, შესაბამისი თანამედროვე ოპერაციული და აპარატურული ტექნოლოგიური სქემები. აღწერილია ტექნოლოგიურ სქემებში არსებული ოპერაციების ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები და მათ განსახორციელებლად გამოყენებული აპარატურა.
შემოთავაზებულ სახელმძღვანელოში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სპილენძის და თუთიის სულფიდური ნედლეულის გადამუშავების ჰიდრომეტალურგიულ პროცესებს, მათ ოპერაციულ და აპარატურულ ტექნოლოგიურ სქემებს. 
ასეთი ინტერესი ჰიდრომეტალურგიისადმი აიხსნება იმით, რომ საქართველოში მოქმედი და პერსპექტიული სპილენძის სულფიდური  საბადოების გადამუშავების ჰიდრომეტალურგიულ ტექნოლოგიას ალტერნატივა არ გააჩნია, როგორც ეკოლოგიური, ისე ტექნიკურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მეტალურგიის სპეციალობის, „ფერადი ლითონების მეტალურგიის“ მიმართულების ბაკალავრებისა და ამ საკითხით დაინტერესებული მკვლევრებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები