დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

რ. კანაშვილი, ო. მიქაძე

ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები
მძიმე ფერადი ლითონების მეტალურგიაში

image

უაკ: 669.33

ISBN: 978-9941-20-873-7

გვერდი: 112

დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017

სახელმძღვანელო სტუდენტს გააცნობს ზოგიერთი პროცესის თეორიის და პრაქტიკის იმ ძირითად დებულებებს, რომლებიც გამოიყენება მძიმე ფერადი ლითონების მიღების თეორიასა და პრაქტიკაში. მთავარი ყურადღება ეთმობა განსახილველი პროცესების ჩატარების მეთოდიკის აღწერას, მიღებული შედეგების დამუშავებას და პრაქტიკულ გამოთვლებს.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მეტალურგიის სპეციალობის, „ფერადი ლითონების მეტალურგიის“ მიმართულების ბაკალავრებისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებული მკვლევრებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები