რ. კანაშვილი, ო. მიქაძე

ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები
მძიმე ფერადი ლითონების მეტალურგიაში

image-1

უაკ 669.33

ISBN 978-9941-20-873-7

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელო სტუდენტს გააცნობს ზოგიერთი პროცესის თეორიის და პრაქტიკის იმ ძირითად დებულებებს, რომლებიც გამოიყენება მძიმე ფერადი ლითონების მიღების თეორიასა და პრაქტიკაში. მთავარი ყურადღება ეთმობა განსახილველი პროცესების ჩატარების მეთოდიკის აღწერას, მიღებული შედეგების დამუშავებას და პრაქტიკულ გამოთვლებს.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მეტალურგიის სპეციალობის, „ფერადი ლითონების მეტალურგიის“ მიმართულების ბაკალავრებისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებული მკვლევრებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები