დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

გ. ტყემალაძე

ბიოქიმია
ლაბორატორიული სამუშაოები
ცილები, ამინომჟავები, ვიტამინები, ფერმენტები,
ნახშირწყლები, ჰორმონები, ნუკლეინის მჟავები

image

უაკ: 577.1

ISBN: 978-9941-20-887-4

გვერდი: 125

დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017

სახელმძღვანელოში მოცემულია ბიოქიმიის საუნივერსიტეტო კურსით გათვალისწინებული თემების – ამინომჟავების, ცილების, ვიტამინების, ფერმენტების, ნახშირწყლების, ჰორმონების, პიგმენტებისა და ნუკლეინის მჟავების  მოკლე თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის მასალა. აგრეთვე ამ მასალის შესაბამისი პრაქტიკული ამოცანების შესრულებისათვის აუცილებელი ყველა განმარტება. წიგნს უძღვის ქიმიურ ლაბორატორიებსა და ქიმიურ რეაქტივებთან უსაფრთხო მუშაობის წესების, პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის საშუალებების აღწერა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები