გ. ტყემალაძე

ბიოქიმია
თეორია და ტესტური ამოცანები

image

უაკ: 577.1

ISBN: 978-9941-20-913-0

გვერდი: 139

დამტკიცების თარიღი: 17.05.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში  წარმოდგენილია მოკლე თეორიული მასალა და ტესტური ამოცანები ბიოქიმიის უმნიშვნელოვანესი ბიომოლეკულების: ამინომჟავების, ცილების, ფერმენტებისა და ნუკლეინის მჟავების სტრუქტურის, თვისებებისა და ფუნქციების შესახებ. განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის  ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.