დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

მ. ოქროსაშვილი

ფიზიკური ლითონმცოდნეობა
ლექციების კურსი მასალათმცოდნეობის
სპეციალობის სტუდენტებისათვის

image

უაკ: 621.039.51

ISBN: 978-9941-20-944-4 (PDF)

გვერდი: 144

დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017

დამხმარე სახელმძღვანელოში ყურადღება ძირითადად გამახვილებულია ლითონის ატომურ-კრისტალურ აგებულებაზე, მყარი ხსნარისა და შუალედური ლითონთშორისი ფაზების ტიპებსა და მათი ჩამოყალიბების პროცესზე მოქმედი ფაქტორების ფიზიკურ ბუნებაზე, ლითონის კრისტალიზაციის თეორიასა და გარდაქმნებზე მყარ მდგომარეობაში გახურება-გაცივების პროცესში, რაც განმსაზღვრელი ფაქტორია ლითონის ფუნქციური მახასიათებლების ჩამოყალიბების პირობებში.
ლექციების კურსი განკუთვნილია მასალათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს მეტალურგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს სპეციალური კურსების მომზადებასა და თეორიული ცოდნის გაღრმავებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები