ვ. კუციავა, დ. საცერაძე, რ. ცერცვაძე

ანალოგიური სქემატექნიკა
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

image

უაკ: 621.38

ISBN: 978-9941-20-833-1

გვერდი: 71

დამტკიცების თარიღი: 29.03.2017


 

განხილულია ანალოგიური ფუნქციური კვანძებისა და მოწყობილობების ვირტუალური მოდელირება NI ELVIS II - ის ლაბორატორიული კომპლექსის გამოყენებით. მითითებები მოიცავს სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებს.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, კომპიუტერული ინჟინერიის დეპატრამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.