ვ. კუციავა, დ. საცერაძე, რ. ცერცვაძე

ანალოგიური სქემატექნიკა
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 621.38

ISBN 978-9941-20-833-1

71 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

განხილულია ანალოგიური ფუნქციური კვანძებისა და მოწყობილობების ვირტუალური მოდელირება NI ELVIS II - ის ლაბორატორიული კომპლექსის გამოყენებით. მითითებები მოიცავს სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებს.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, კომპიუტერული ინჟინერიის დეპატრამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები