image-1
ზ. ბოგველიშვილი, ჯ. იოსებიძე, ო. გელაშვილი

ავტომობილების კონსტრუქციული უსაფრთხოება

უაკ: 629.116/.115

განხილულია ავტომობილების კონსტრუქციული უსაფრთხოების სახეები: აქტიური, პასიური, ავარიის შემდგომი და ეკოლოგიური უსაფრთხოებები. მათი გავლენა ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობასა და სიმძიმეზე, ეკოლოგიაზე. წარმოდგენილია თანამედროვე ავტომობილებში გამოყენებული კონსტრუქციული უსაფრთხოების სისტემები და მოწყობილობები, მათი მუშაობის პრინციპები, განვითარების გზები და ტენდენციები.
განკუთვნილია საავტომობილო ტრანსპორტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ასევე ავტოტრანსპორტის უსაფრთხოების საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

 

image-1
ბ. ბერიტაშვილი, დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე

გარემოს მონიტორინგის საფუძვლები

უაკ: 577.4

სახელმძღვანელო „გარემოს მონიტორინგის საფუძვლები“ განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების პროფესიული განათლების, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საინჟინრო სპეციალობების სტუდენტებისათვის, რომლებიც ამ სახელმძღვანელოს მეშვეობით მიღებულ ცოდნას გამოიყენებენ გეოფიზიკური, და მათ შორის ეკოლოგიური მონიტორინგის ძირითად საკითხებზე მუშაობისას.
სახელმძღვანელოს პირველ თავში აღწერილია ბუნებრივი გარემოს დღევანდელი ეკოლოგიური მდგომარეობა, არსებული პრობლემები, პრევენციული ღონისძიებები, განხილულია გეოფიზიკური მონიტორინგის სისტემები.
მეორე და მესამე თავებში  განხილულია ეკოლოგიური მონიტორინგის ძირითადი სტრუქტურების: გარემოს დამაბინძურებელი წყაროების, ინპაქტური და ფონური მონიტორინგის სისტემების მუშაობის პრინციპები, ანთროპოგენული და ბუნებრივი ნივთიერებების შემცველობისა და შედგენილობის რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის სინჯების აღების, დაკონსერვების, შენახვისა და ტრანსპორტირების მეთოდები, რომლებიც შესაბამისობაშია საერთაშორისო მეთოდიკებთან, აღწერილია სინჯების ასაღებად გამოყენებული აპარატურა. ზოგადად, განხილულია საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების გზები და მეთოდები.

 

 

image-1
†რ. კუპრავა

მართვა ბიოსამედიცინო სისტემებში

უაკ: 61:62-5

სახელმძღვანელო „მართვა ბიოსამედიცინო სისტემებში“ ეხება მართვის თეორიას, კონკრეტულად კი მართვის თეორიის გამოყენების საკითხებს ბიოსამედიცინო სისტემებში.
განხილულია მართვის ძირითადი პრინციპები, ბიოლოგიური სისტემების სპეციფიკის გათვალისწინებით. მასში მოცემულია მართვის თეორიის ძირითადი კონცეფციები, რაც აუცილებელია დამწყები სპეციალისტისთვის. კონკრეტული მაგალითებით განხი­ლულია მრა­ვალგანზომილებიანი მართვის სისტემების შესწავლის მატრიცული მეთოდები. დეტალურადაა განხილული მდგომარეობის სივრცის მეთოდი. მართვის სისტემების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მა­ხასიათებლები (მდგრადობა, მართვადობა, დაკვ­ირვებადობა, მგრძნო­ბელობა და სხვ.).  ასევე განხილულია კომპარტ­მენტული მოდელი­რების მეთოდები, რომელთაც ხშირად მიმართავენ ბიოლოგიური სის­ტემების მოდელირებისა და მართვის ალგო­რითმების შემუშავებისას.
განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულ­ტეტის სტუდენტების, ბიოსამედიცინო ინჟინერიის, მართვის სის­ტემების მიმართულების სტუდენტების და ზოგადად მართვის თე­ორიით დაინტერესებული დამწყები სპეციალისტებისა და გამოცდილი მკვლევრებისთვის.

 

 

image-1
ა. ასათიანი

ბიზნესის ეთიკა და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა

უაკ: 339.15

სახელმძღვანელოში განხილულია ბიზნესის ეთიკის, ბიზნესის საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის თეორიული საფუძვლები და პრაქტიკული რეალიზაციის ძირითადი მიმართულებები. ფართოდაა გაანალიზებული ეთნიკური და რელიგიური ფაქტორების გავლენა ბიზნესში, ეთიკისა და ეტიკეტის როლი საერთაშორისო ბიზნესურთიერთობებში. სტუდენტებს ვთავაზობთ აგრეთვე ისეთი პრაქტიკული საკითხების განხილვას, რაც სადავოდ ითვლება ბიზნესის ეთიკაში. 
მთავარი გამჭოლი იდეა, რაც წინამდებარე კურსის სასწავლო თემებს აერთიანებს, ბიზნესისა და ეთიკის თანაარსებობის შესაძლებლობაა. მაგრამ, ასეთი თანაარსებობა მხოლოდ საზოგადოებრივად პასუხისმგებელი ეთიკური ბიზნესის წარმოების პირობებშია შესაძლებელი.
სახელმძღვანელო ეფუძნება ქართველ და უცხოელ ავტორთა ნაშრომებს და აგებულია აღნიშნულ დისციპლინაში მოქმედი სილაბუსის შესაბამისად. თითოეულ თემას ახლავს კითხვები, დავალებები და დამატებითი ლიტერატურა სემინარული მეცადინეობისათვის მოსამზადებლად.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამრეწველო ინჟინერინგის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის,  დახმარებას გაუწევს აგრეთვე ბიზნესის ეთიკისა და ბიზნესის საზოგადოებრივი პასუხისგებლობის საკითხებით დაინტერესებულ პირებს.

 

 

image-1
ა. ბენაშვილი, ო. ქართველიშვილი, გ. ბენაშვილი

კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები

უაკ: 681.3

ნაშრომში წარმოდგენილია კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საკითხები იერარქიის სხვადასხვა დონეზე. განხილულია როგორც თვლის პოზიციური სისტემები და ციფრული ლოგიკური დონე, ასევე კომპიუტერის მოწყობილობები, მათი მახასიათებლები და მუშაობის პრინციპები, კავშირი კომპიუტერებს შორის. გაკეთებულია სხვადასხვა ტიპის კომპუტერების კლასიფიკაცია. ნაჩვენებია თანამედროვე ტენდენციები კომპიუტერების განვითარების სფეროში. 
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.

 

 

 

image-1
გ. ბოკუჩავა. რ. თურმანიძე. ვ. შილაკაძე

ლითონსაჭრელი იარაღების დაგეგმარება

უაკ: 621.9.06

წინამდებარე წიგნი აგებულია საგანმანათლებო პროგრამის  „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგიის“ სასაწავლო კურსის „მჭრელი იარაღების“  შესაბამისად. ასევე შეიძლება სასარგებლო იყოს საიარაღო წარმოების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.
სახელმძღვანელოში განხილულია საჭრელი იარაღების გაანგარიშების ძირითადი საკითხები, მათი კონსტრუქციული და გეომეტრიული პარამეტრების ოპტიმიზაცია როგორც ჭრის პირობებიდან, ასევე მჭრელი იარაღის და დასამუშავებელი მასალების თვისებებიდან გამომდინარე.
მჭრელი იარაღის კონსტრუქციის ანალიზის დროს მოცემულია მათი განვითარების ტენდენციები მსოფლიო გამოცდილების საფუძველზე.
სახელმძღვანელოში ილუსტრირებულია დიდი რაოდენობის ნახაზები. მასში მინიმუმამდეა შემცირებული საცნობარო მასალები. მჭრელი იარაღების ნაირსახეობიდან განხილულია გავრცელებული იარაღები, ისეთები, როგორიცაა: საჭრისები, საწელავები, ბურღები, ზენკერები, საფართები, შიგსაჩარხი და კომბინირებული ინსტრუმენტები, ფრეზები, კუთხვილდასამუშავებელი და კბილსაჭრელი იარაღები.
წიგნის მცირე მოცულობის გამო ავტორებმა ვერ შეძლეს დაწვრილებით განეხილათ მოცემული მჭრელი იარაღების ავტომატიზებული დაპროექტება.

 

 

image-1
მ. დავითაია

მსოფლიო არქიტექტურის ისტორია ძველი სამყარო წიგნი პირველი

უაკ: 72.03

წინამდებარე წიგნი „მსოფლიო არქიტექტურის ისტორია“ - ძველი სამყარო (წიგნი პირველი) წარმოადგენს სახელმძღვანელოების გამოცემათა სერიის ნაწილს, რომელიც მოიცავს მსოფლიო არქიტექტურის ისტორიას. მასში განხილულია ხუროთმოძღვრების ჩასახვის პერიოდი და ამ ეპოქის მნიშვნელოვანი ძეგლები, კერძოდ, პირველყოფილი თემური წყობილების, ძველი ეგვიპტისა და წინა აზიის ქვეყნების არქიტექტურა და სახვითი ხელოვნება. წიგნი გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების ჰუმანიტარული ფაკულტეტების ბაკალავრებისათვის.

 

 

image-1
ა. დუნდუა

ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო და საგადასარბენო სისტემები სასადგურო სისტემები II ნაწილი

უაკ: 625.1:62-5

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო სისტემების აგების პრინციპები; განხილულია მათი ექსპლუატაციის საფუძვლები და ძირითადი ელემენტები; აღწერილია საველე მოწყობილობების (ისრული ელექტრული ამძრავებისა და შუქნიშნების) კონსტრუქციული აგებულებები და მართვის სქემები, აგრეთვე  ტონალური სიხშირის ცვლადი დენის სარელსო წრედების აგებისა და ფუნქციონირების საკითხები; დახასიათებულია რელეური და მიკროპროცესორული ელექტრული ცენტრალიზაციები; განხილულია მახარისხებელი გორაკების მექანიზაციისა და ავტომატიზაციის საკითხები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოთი შეიძლება ისარგებლონ რკინიგზის ტრანსპორტის სპეციალობების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებმა, აგრეთვე საქართველოს რკინიგზის ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მიმართულების პრაქტიკოსმა სპეციალისტებმა.

 

 

image-1
შ. ფაფიაშვილი, მ. მამნიაშვილი, ჯ. გახოკიძე, თ. დოლიძე, ი. აქუბარდია, გ. აბაშიძე, ი. იმერლიშვილი, დ. კარიაული, ჯ. გაბელია, გ. ალანია, ი. გაბისონია, პ. კობალაძე, ლ. ქობალაშვილი

სისხლის სამართლის პროცესი
(ზოგადი ნაწილი)

უაკ: 343

სახელმძღვანელოში განხილულია მოქმედი სისხლის სამართლის პროცესის ყველა ძირითადი საკითხი. ახლებურად არის გაანალიზებული სისხლის სამართლის პროცესის ცნება, სისხლის სამართლის პროცესის ის ინსტიტუტები თუ ცალკეული პროცესუალური საკითხები, რომელიც მოქმედმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსმა შემოგვთავაზა და ჩვენი კანონმდებლობისათვის ნოვაციას წარმოადგენს.
წიგნი განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, მეცნიერ-მუშაკებისათვის, პრაქტიკოსი იურისტებისა და აღნიშნული საკითხით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.