N1-2 (15-16), 2013 - [PDF]

 

უაკ 627.841

ლ. ღოღელიანი. სხვადასხვა სიმკვრივის ნაკადების ჰიდრავლიკის

საკითხები........................................................................................................................................................................................ 9

 

უაკ 556.537:532

ა. ჩოდრო, ნ. მოკლიაკი. დაბალი შემგროვებელი ნახევარსაგუბარი

ნაპირის წარეცხვისგან დამცავი და წყალდენის ეკოლოგიური

მდგომარეობის გასაუმჯობესებელი ნაგებობა.................................................................................................................. 20

 

უაკ 532.592: 517.9

ა. რიაბენკო, ო. გალიჩი, დ. პოპლავსკი. დიფერენციალური

განტოლებების გამოყენება თავისუფალი ზედაპირის ტალღოვანი

ნახტომის გამოსათვლელად.................................................................................................................................................... 36

 

უაკ 628.1:551.444

ლ. კლიმიაშვილი, გ. სოსელია, თ. კაპანაძე, ნ. სოსელია. მაღალმთიან

რეგიონებში კარსტული წარმოშობის წყაროების გამოყენების

თავისებურება წყალმომარაგების სისტემებში................................................................................................................. 45

 

უაკ 628.1

ც. კენკიშვილი, მ. ონეზაშვილი, ხ. სოსელია. წყალმომარაგების

სისტემებში წყლით უზრუნველყოფის პროცესის მოდელირება

პიეზომეტრული დაწნევების განაწილების საფუძველზე............................................................................................. 53

 

უაკ 626.9

შ. გაგოშიძე, ა. გოგოლაძე, მ. კოდუა. მოუპირკეთებელი არხების

სანაპირო ფერდობებზე გრძივი ტალღების ზემოქმედება............................................................................................ 57

 

უაკ 628.1

ლ. კლიმიაშვილი, დ. გურგენიძე, ი. ინაშვილი, ი. კლიმიაშვილი.

წვეთური მორწყვის სისტემის მილების დიამეტრის პარამეტრების

განსაზღვრა ნაკადის კონცენტრაციის გათვალისწინებით........................................................................................... 62

 

უაკ 691. 32

ა. საყვარელიძე, ნ. ღუდუშაური, მ.კოდუა. გაჭიმვისას დეფორმაციის

სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ასაკის ბეტონის სიმტკიცისა და

დეფორმაციის მახასიათებლებზე......................................................................................................................................... 66

 

უაკ 53.082.1

ი. ყრუაშვილი, დ. გუბელაძე, მ. ნაცვლიშვილი. ტრაპეციული კვეთის

არხში ფილტრაციული ხარჯის განსაზღვრის საანგარიშო

მოდელი........................................................................ 70

 

უაკ 53.082.1

ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, ე. კუხალაშვილი, კ. ბზიავა. წყლის

მიგრაციისა და ნიადაგის მახასიათებლების გავლენა რწყვის

რეჟიმზე................................................................... 79

 

უაკ 626/627

ნ. კოდუა, ა. ახვლედიანი, ა. გოგოლაძე, გ. ახვლედიანი. დადგმული

სიმძლავრის განსაზღვრა ნამახვანჰესის მაგალითზე საბაზრო ეკონომიკის

პირობებში..................................................................................................................................................................................... 84

 

უაკ 622.272

გ. ახვლედიანი. ხეობის ფერდის მდგრადობის საკითხები სადაწნეო

გვირაბის არსებობისას.............................................................................................................................................................. 93

 

უაკ 691

თ. მოსეშვილი, ნ. მეფარიშვილი. ტექსტილური ბოჭკოების

გამოყენება სამშენებლო მასალებში...................................................................................................................................... 99

 

უაკ 504.3.06

კ. ქოქიაური, ბ. ქოქიაური, შ. მესტვირიშვილი. ადამიანის გაგუდვის

მიზეზი - ბუნებრივი გაზი თუ უჟანგბადობა................................................................................................................ 105

 

უაკ 59

აგრარული მეცნიერებები

მ. ცინცაძე, ნ. ორჯანელი, ნ. ნატროშვილი. მინერალური საზრდოს

მნიშვნელობა ცხოველთა კვებაში....................................................................................................................................... 109

 

უაკ 591.4

გ. ცქვიტინიძე, ნ. ნატროშვილი, მ. ცინცაძე. ზოგიერთი

ანატომიურ-ფიზიოლოგიური ასპექტი ძაღლის ვეტერინარულ

სტომატოლოგიაში................................................................................................................................................................... 115

 

უაკ 591.4:599.75

ნ. ნატროშვილი, გ. ცქვიტინიძე, მ. ცინცაძე. ზოგიერთი შინაური

ცხოველის თვალის მამოძრავებელი აპარატის ანატომიური

აგებულება.............................................................. 121

 

უაკ 591.4

ნ. ორჯანელი, მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი. ბოცვრის კომბინირებულ

საკვებში ხილის ანარჩენის ფქვილის პროცენტული ცვლილება და მისი

გავლენა ხორცის ხარისხზე................................................................................................................................................... 127