N3 (505), 2017 - [PDF]

აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები
 

უაკ 351.773

SCOPUS CODE 1106

. ტაბატაძე. „სამანი-2“ ოზონოგენერატორის გამოყენება ღვინის

წარმოებაში………………………………………………………………………11
 

უაკ  351.773

SCOPUS CODE 1106

. ტაბატაძე. „სამანი-2“ ოზონოგენერატორის გამოყენება წიგნების

სადეზინფექციოდ……………………………………………………………… 17
 

უაკ 621.935

SCOPUS CODE 1107

. ჩიტიძე, . გელაშვილი, . აბაიშვილი. გაყინული ფიჭვის ლენტური

ხერხით ხერხვის პროცესის დინამიკური პარამეტრების კვლევა.............................................. 22

 

ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები
 

უაკ 001.4

SCOPUS CODE 1203

. სუთიძე. ტექნიკური ტერმინოლოგიის სარედაქციო საკითხისთვის…27

 

ქიმიური ინჟინერია
 

უაკ 556.164:556.01

SCOPUS CODE 1507

. კუხალაშვილი, . ბზიავა, . ლორთქიფანიძე. ჰიპერკონცენტრირებული ნაკადის ენერგიის მახასიათებლები............................................................................................ 35

 

კომპიუტერული მეცნიერება
 

უაკ 004.71

SCOPUS CODE 1711

. კვირკველია, . ბერიძე, . ჯორბენაძე. ფიჭური მობილური კავშირის

ზოგიერთი პრობლემური საკითხის კვლევა პროგრამირებადი

რადიოტექნოლოგიების გამოყენებით........................................................................................ 41

 

მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ
 

უაკ 004.5

SCOPUS CODE 1801

. ღვინეფაძე. ენების წარმოშობა-განვითარების საკითხი ეპოქათა

მონაცვლეობის ჭრილში და ვიკილექსიკონი............................................................................. 49

 

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია
 

უაკ 624.137.2.046.3

SCOPUS CODE 1909

. კვიციანი. მთის კლდოვან კალთაზე დაყრდნობილი ნებისმიერი

მოხაზულობის ზედაპირის მქონე გრუნტის ფერდოს გაანგარიშება

მდგრადობაზე……………………………………………………………………67
 

ენერგია
 

უაკ 621.311

SCOPUS CODE 2105

. ნემსაძე, . გიუაშვილი, ავ. ტორონჯაძე. ძლიერი იმპულსური მაგნიტური ველის გენერატორის პარამეტრების განსაზღვრა……………76
 

საინჟინრო საქმე
 

უაკ 625.75

SCOPUS CODE 2201

. ენაგელი. მადნეულის საბადოს სპილენძ-ოქროს ძნელად გასამდიდრებელი მადნის ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაცია…………85
 

უაკ 622

SCOPUS CODE 2201

. ონიანი. ოპტიმიზაციის შედეგების პროგნოზირება……………………93
 

უაკ 624.21.8

SCOPUS CODE 2205

. სანიკიძე, . წიგნაძე, . მეძმარიაშვილი. სწრაფად ასაგები, გასაშლელი,

ერთმალიანი მექანიზებული ხიდები ექსტრემალური

სიტუაციებისათვის……………………………………………………………101
 

უაკ 681.3

SCOPUS CODE 2208

. მუხიგულაშვილი, . ჭედია, . ჩხარტიშვილი. ავტომატიკისა და

ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობების მუშაობის საიმედოობის

საკითხები………………………………………………………………………119
 

უაკ 621.8

SCOPUS CODE 2210

. მეგრელიძე, . გუგულაშვილი, . ისაკაძე. ფხვიერი პროდუქტების

ვიბრომდუღარე ფენაში საშრობი მანქანა მუშა აგენტის

პულსატორით……………………………………………………………………126
 

უაკ 621.8

SCOPUS CODE 2210

. მეგრელიძე, . ისაკაძე, . გუგულაშვილი. უნივერსალური კარადა

მაცივარ-კონდიციონერი………………………………………………………133
 

უაკ 658.382

SCOPUS CODE 2213

. რაზმაძე, . რატიანი. სტატისტიკური მონაცემები სამუშაო ადგილებზე

მძიმე და სასიკვდილო  ტრავმების შესახებ…………………………………138
 

უაკ 517

SCOPUS CODE 2216

. შავიშვილი. დიზაინის სწავლების საერთაშორისო საგანმანათლებლო

მოდელების გამოყენება საქართველოს უნივერსიტეტებში.................................................... 145

 

ფარმაკოლოგია, ტოქსიკოლოგია და ფარმაცევტიკა
 

უაკ 615.07:389.6

SCOPUS CODE 3003

. ქუთათელაძე, . კოპლატაძე. ფარმაცევტული პროდუქტების დისტრიბუციის რეგულირების საერთაშორისო სტანდარტები…………158
 

უაკ 582.734.4

SCOPUS CODE 3004

. მელქაძე. კავკასიური მაყვლის ფოთლის (Rubus caucasicus)

მორფოლოგიურ–ანატომიური ანალიზი……………………………………164
 

უაკ 665.526+61608

SCOPUS CODE 3004

. მელქაძე. ბალზამი „გრაალის“ სამკურნალო მოქმედება გულსისხძარღვთა,

სხივური და სქესობრივი დაავადებებისას............................................................................... 172

 

ავტორთა საძიებელი.............................................................................................................. 182

ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................... 183