ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ნათბილაძე, მ. ყიფშიძე

ტარა და შეფუთვა

image-1

უაკ 621.798.1:676.826

ISBN 978-9941-28-045-0

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ბეჭდვითი მედიისა და, განსაკუთრებით, სარეკლამო ხელოვნების მნიშვნელობა ზოგადსაკაცობრიო კულტურის განვითარებაში. ნაშრომში ნათლადაა ნაჩვენები შესაფუთი მასალების კონსტრუირებისა და დიზაინის სწორი შერჩევის დიდი როლი სარეკლამო ინდუსტრიაში.
მოცემულია როგორც ძირითადი, ისე დამხმარე ეკოლოგიურად უვნებელი შესაფუთი მასალები და საღებავები, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება შესაფუთ საშუალებებზე ბეჭდვისას. ჩამოყალიბებულია გამოყენებული მასალების ოპტიმალურად შერჩევის რეკომენდაციები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამრეწველო ინჟინერიის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები