გ. ჭელიძე, მ. კახიანი

ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები

image-1

უაკ 621.86

ISBN 978-9941-28-078-8 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია სახალხო მეურნეობის დარგების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის საჭირო ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობების სახეები და მუშაობის მახასიათებლები. განხილულია მათი კლასიფიკაცია, კონსტრუქციული ელემენტები, ამწევი და გადასაადგილებელი მექანიზმები.
ნაშრომი განკუთვნილია მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები