ლ. მძინარიშვილი, ნ. კაჭახიძე, დ. უგულავა, ნ. ხომერიკი

დისკრეტული მათემატიკა

image-1

უაკ 519.45

ISBN 978-9941-20-966-6

247 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

წიგნი დაწერილია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დისკრეტული მათემატიკის მოქმედი სილაბუსის მიხედვით და შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან: სიმრავლეთა თეორია, კომბინატორიკა, გრაფთა თეორია, ბულის ალგებრა, მათემატიკური ლოგიკა, ალბათობის თეორია, ალგებრული სტრუქტურები და რიცხვთა თეორია.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები