თ. ლოლაძე, მ. თალაკვაძე, რ. თურმანიძე

მასალების ჭრით დამუშავება

image-1

უაკ 621.9.022

ISBN 978-9941-28-117-4 (PDF)

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის, ასევე სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამების მასალების ჭრით დამუშავების და დარგობრივ სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების სასწავლო კურსების სილაბუსში მოცემული საკითხები, როგორიცაა ჭრის კინემატიკა და დინამიკა, ბურბუშელას წარმოქმნის პროცესი, ჭრის ძალები, სითბური მოვლენები, მჭრელი იარაღების ცვეთისა და მედეგობის საკითხები, მექანიკის ინჟინერიაში გამოყენებული საიარაღო მასალები, დამუშავების ძირითადი პროცესების – ახარატების, ღერძული დამუშავების, ფრეზვის, რანდვის, გამოწელვისა და აბრაზიული დამუშავების პროცესების თავისებურებანი.
სალექციო კურსი განკუთვნილია საგანმანათლებლო პროგრამების – მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის, ასევე სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. გამოცემა გამოადგება ინჟინერ-ტექნიკურ მუშაკებსა და მეცნიერ-თანამშრომლებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები