პ. კოღუაშვილი, ჯ. ფანჩულიძე

მიწის მმართველობა

image-1

უაკ 525:333.33:711.14(-43)

ISBN 978-9941-28-165-5

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სახელმძღვანელო მომზადებული და შედგენილია თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტების მიხედვით და მიწის მმართველობის პრობლემებზე უახლესი ზოგადი ხედვებისა და მიდგომების გათვალისწინებით.
მასში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა მიწის რესურსების აღრიცხვას, მისი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შეფასებას, მიწის სისტემური მართვისა და სხვა აქტუალურ საკითხებს.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, აგრეთვე მიწის მართვის საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები