გ. მურჯიკნელი

ახალი თაობების (5G, 6G, 7G) მობილური
კავშირის ქსელები

image-1

უაკ 621.396.4:521.6

ISBN 978-9941-28-169-3 (PDF)

240 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მე-5, მე-6 და მე-7 თაობების მობილური კავშირის ტექნოლოგიური გადაწყვეტების ძირითადი თავისებურებანი, მათ მიმართ წაყენებული მოთხოვნები და შესაბამისი მომსახურების სახეები. ცალკეული თაობის ქსელების ადგილი და როლი მობილური ტელეკომუნიკაციის განვითარებასა და სრულყოფაში.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის, მაგის-ტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები