გ. დურგლიშვილი

ნავთობისა და გაზის საბადოების
დამუშავების მოდელირება

image-1

უაკ 665.6:662.765:550.89

ISBN 978-9941-28-227-0 (PDF)

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი მოიცავს ისეთ საკითხებს, რომლებიც სტუდენტს დაეხმარება საბადოს დამუშავების, კომპიუტერული პროგრამული მოდელის მუშაობის პრინციპისა და მისი გამოყენების საბაზისო ცოდნის შეძენაში.
ნაშრომში მოცემულია შემდეგი საკითხები: ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავების თეორიული საფუძვლები, პროდუქტიული ფენის მოდელის ტიპები, ერთგვაროვანი ფენის მოდელი, შრეობრივი ფენის მოდელი, ნაპრალოვანი ფენის მოდელი, ნაპრალოვან-ფოროვანი ფენის მოდელი. გეოლოგიურ-ფიზიკური და სარეწაო მონაცემებით ფენის მოდელის აგების საფუძვლები, ერთგვაროვანი ფენის მოდელის აგება, შრეობრივ-არაერთგვაროვანი ფენის მოდელის შექმნა. მასიური ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორებით წარმოდგენილი ბუდობების დახასიათება. ნავთობის საბადოს დამუშავების ძირითადი პარამეტრები. არაერთგვაროვანი მასიური ტიპის ნავთობის საბადოს მოდელი.
ასევე, ნაშრომში განხილულია პრაქტიკული ამოცანები, რომელიც ხელს შეუწყობს სტუდენტებს თეორიული ნაწილის უკეთ შესწავლაში.
გამოცემა გათვალისწინებულია ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების დოქტურანტურის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები