ა. ბეჟანიშვილი

სამთო მანქანები და
კომპლექსები

image-1

უაკ 622.232.8

ISBN 978-9941-28-233-1 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში  მოცემულია სამთო მანქანების კლასიფიკაცია და მათი ექსპლუატაციის პირობები. განხილულია საბურღი მანქანების, ამოსაღები კომბაინების და კომპლექსების, გვირაბგასაყვანი მანქანების და კომპლექსების, სატვირთ-გადასატანი მანქანების ძირითადი პარამეტრები და კვანძები, აგრეთვე მექანიზებული სამაგრის კონსტრუქციული ტიპები, სამთო მაქანების განვითარების პერსპექტივები.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.