†დ. ბასილაია, ნ. ბუჩუკური, ნ. ბარათელი

მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზა

image-1

უაკ 622.7:347.77

ISBN 978-9941-28-235-5

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საქართველოში არსებული მინერალური ნედლეულის შედარებით უფრო მეტად გავრცელებული სახეობების ანალიზური კონტროლის მეთოდები, რომლის საფუძველზეც მომავალმა ექსპერტმა უნდა შეძლოს მინერალური ნედლეულის შედგენილობის, ხარისხისა და სტანდარტის დადგენა.
ლაბორატორიული პრაქტიკუმის მეთოდური მითითება განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის არაორგანულ ნივთიერებათა და ქიმიური და კვების პროდუქტების ექსპერტიზის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები