დ. დათუკიშვილი, ნ. ქოჩლაძე

ბინის ინტერიერი

image-1

უაკ 721.011.8

ISBN 978-9941-28-325-3 (PDF)

17 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მეთოდიკური მითითება განიხილავს ბინის სათავსებს, მათ ფუნქციურ ზონებს. აღწერილია შესასრულებელი პროექტის შემადგენლობა და წარმოდგენის სახე.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, რომლებიც სწავლის პროცესში გადიან საცხოვრებელი შენობების ინტერიერის დაპროექტების სასწავლო კურსს. 

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები