თ. ჯავახიშვილი

სამთო პროცესების კონტროლისა და მართვის საშუალებები

image-1

უაკ 622:351.823.3

ISBN 978-9941-28-345-1 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია შახტებისა და მაღაროების ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის სისტემებში გამოყენებული თანამედროვე ტექნიკური საშუალებები, მათი დანიშნულება, გადასაწყვეტი ამოცანები, მოქმედების პრინციპი და პარამეტრები. ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია ფიზიკური სიდიდეების სენსორებსა და გადამწოდებზე, მაძლიერებლებსა და ელექტრომექანიკურ მოწყობილობაზე.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები