ი. ბერძენიშვილი

ფიზიკური ქიმია
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი

image-1

უაკ 544(076.5)

ISBN 978-9941-28-412-0

125 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ფიზიკური ქიმიის ლაბორა-ტორიული სამუშაოები. იგი მოიცავს ფიზიკური ქიმიის ისეთ მიმართულებებს, როგორიცაა ქიმიური თერმოდინამიკა და წონასწორობა, ფაზური წონასწორობა, ხსნარები, ელექტროქიმია, ქიმიური კინეტიკა და კატალიზი.
გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ნაშრომი გამოადგებათ განხილული საკითხების შესწავლით დაინტერესებულ პირებს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები