ი. ელერდაშვილი-ლომიძე

რემონტის საფუძვლები

image-1

უაკ 658.588

ISBN 978-9941-28-213-3 (PDF)

167 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში განხლულია ისეთი დამოუკიდებელი საკითხები, რომლებიც ეყრდნობა საერთო თეორიულ, ტექნიკურ და სპეციალურ დისციპლინებს.
გაშუქებულია ტიპური კვანძებისა და მექანიზმების კონსტრუქციები და აწყობის ტექნოლოგიური პროცესები, აწყობის პროცესების მეთოდები და ტექნიკური საშუალებები.
გამოცემა განკუთვნილია მუშების პროფესიული სწავლებისათვის და „მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები