ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი, მ. კუკულაძე

ბმული აზოტის ტექნოლოგია

image-1

უაკ 546.17

ISBN 978-9941-28-203-4 (PDF)

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია აზოტის წარმოების ორი ძირითადი პროდუქტის - ამიაკისა და აზოტმჟავას მიღების თეორიული საფუძვლები და ტექნოლოგია. აღწერილია საწყისი ტექნოლოგიური აირების (წყალბადი, აზოტი, ჟანგბადი, სინთეზ-აირი) მიღების მეთოდები. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია ბუნებრივი აირის, როგორც ბმული აზოტის (ამიაკი) წარმოების ძირითადი ნედლეულის გადამუშავებაზე. მოცემულია ამიაკის აზოტმჟავად გადამუშავების ტექნოლოგიური საფუძვლები. მოკლედ არის განხილული ჟანგბადისა და აზოტის მიღება ატმოსფერული ჰაერიდან ღრმა გაცივებისა და რექტიფიკაციის გზით.
გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრებისათვის. იგი გამოადგება აზოტის წარმოებაში დასაქმებულ სპეციალისტებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები