ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე

მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანათა კრებული

ტიპობრივ ამოცანათა ამოხსნა მეთოდიკური მითითებებით

image-1

უაკ 515

ISBN 978-9941-20-643-6

162 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

ამოცანათა კრებული შედგენილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სპეციალობების სტუდენტებისათვის, რომლებიც მხაზველობით გეომეტრიას სწავლობენ ერთსემესტრიანი პროგრამით. იგი იმ სპეციალობების სტუდენტებსაც გაუწევს დახმარებას, რომლებიც მხაზველობით გეომეტრიას სწავლობენ როგორც საინჟინრო გრაფიკის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს.

ნაშრომის ძირითადი პედაგოგიკური კონცეფცია დამუშავებული და აპრობირებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტში.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები