დ. ბაქრაძე

შესავალი სპეციალობაში

საბაკალავრო პროგრამა მშენებლობის მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის

image-1

უაკ 624

ISBN 978-9941-28-483-0 (PDF)

66 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

სალექციო კურსში განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიცაა: მშენებლობის ეკონომიკა, მშენებლობის მართვის საფუძვლები, მენეჯმენტის საფუძვლები, სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა, სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა. თითოეული საკითხი შეიცავს სამ სალექციო ნაწილს. მაგალითად, მშენებლობის ეკონომიკაში: საინვესტიციო საქმიანობა და მისი ეფექტურობის ძირითადი პრინციპები; ფასწარმოქმნის მექანიზმის თავისებურებები მშენებლობაში; სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების სტრუქტურა. ასეთივე სახით არის წარმოდგენილი დანარჩენი საკითხები. უნდა აღინიშნოს, რომ სალექციო კურსი სრულად პასუხობს შესაბამისი სილაბუსისა და საბაკალავრო პროგრამა მშენებლობის მენეჯმენტის მოთხოვნებს.

სალექციო კურსი განკუთვნილია საბაკალავრო პროგრამა მშენებლობის მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები