ა. დუნდუა

კომპიუტერული სისტემების პროგრამული საშუალებები
(SOFTWARE)

image-1

უაკ 004.4

ISBN 978-9941-28-514-1

163 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შეიცავს კომპიუტერული სისტემების პროგრამული საშუალებების ფორმირებისა და განვითარების საკვანძო საკითხებს, რომელთა შესწავლა გათვალისწინებულია სასწავლო დისციპლინით „კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები“. მასში გადმოცემულია კომპიუტერული სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის სახეები, კლასიფიკაცია, აგებისა და ფუნქციონირების საფუძვლები. დიდი ადგილი აქვს დათმობილი ტექსტების დამუშავებისა და ცხრილური გამოთ-ვლების ტექნოლოგიათა საკვანძო საკითხების განხილვას.

წიგნი განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის „ტრანსპორტის“, „საგზაო ინჟინერიისა“ და „ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის“ საგანმანათლებლო პროგრამათა ბაკალავრებისათვის. შეიძლება გამოყენებული იქნეს ტექნიკური პროფილის მაგისტრანტების, სპეციალისტებისა და კომპიუტერული სისტემებით დაინტერესებულ ადამიანთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები