თ. გაბადაძე

ცემენტის და სხვა მჭიდა მასალების ტექნოლოგია

image-1

უაკ 666.971.4

ISBN 978-9941-28-255-3 (PDF)

85 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსის დანიშნულებაა სტუდენტს გააცნოს და შეასწავლოს ცემენტის და სხვა მჭიდა მასალების მიღებისა და გამოყენების ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები, ასევე წარმოების ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.

კურსი მოიცავს ყველა იმ საკითხს, რომელიც საგნობრივი გეგმით (სილაბუსით) არის გათვალისწინებული.

გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები