ი. კახნიაშვილი

დარიშხანის და ანთიმონის წარმოება

image-1

უაკ 661.641

ISBN 978-9941-28-294-2 (PDF)

105 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში „დარიშხანისა და ანთიმონის წარმოება“ ყურადღება გამახვილებულია დარიშხანის და ანთიმონის ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებებზე, ნედლეულის წყაროებზე, მათ შორის საქართველოში არსებულ ნედლეულზე, მათი გადამუშავების პირო- და ჰიდრომეტალურგიულ პროცესებზე. განხილულია დარიშხანის და ანთიმონის გამოყენების სფეროები.

გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის მეტალურგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები