თ. კვერნაძე, გ. ქურხული

დამზერითი ასტრონომია


image-1

უაკ 52

ISBN 978-9941-28-594-3 (PDF)

99 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

სალექციო კურსი მომზადებულია ცნობილი მკვლევრების თანამედროვე შრომების საფუძველზე და წარმოადგენს სასწავლო სახელმძღვანელოს დამზერითი ასტრონომიისა და პრაქტიკული ასტროფიზიკის დარგში, რომელიც შეისწავლის ასტრონომიულ ტელესკოპებს და გასაზომ ხელსაწყოებს, მათ აგებულებას და ოპტიკურ, მექანიკურ თუ ელექტრულ მახასიათებლებს, ასტრონომიული ექსპერიმენტის დაგეგმვის, წარმართვისა და მიღებული შედეგების ანალიზის მეთოდებს.

წიგნი განკუთვნილია ასტრონომიის და ფიზიკის დარგის სპეციალისტებისა და სამაგისტრო კურსის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები