დ. ბოსტანაშვილი

არქიტექტურის პოეტიკა

image-1

უაკ 72.82

ISBN 978-9941-28-679-7 (PDF)

248 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

სახელმძღვანელოში განხილულია სწავლების ორიგინალური და ინოვაციური მეთოდები, რომლებიც პროფესორმა შოთა ბოსტანაშვილმა 1990 წელს შექმნა. წიგნში გადმოცემულია „არქიტექტურის პოეტიკის“ ძირითადი თეორიული დებულებები და გამოკვლეულია მათი კავშირი კულტურის ფილოსოფიის სხვა მიმართულებებთან, კერძოდ ფენომენოლოგიასა და სემიოტიკასთან.

წიგნი დააინტერესებს როგორც „არქიტექტურის პოეტიკის“ სტუდენტებს, ისე ზოგადად ქართული არქიტექტურის ამ განსაკუთრებული მოვლენით დაინტერესებულ მკითხველებსაც.