პ. ელიზბარაშვილი, მ. პაპასკირი

სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის მდგომარეობის ავტომატიზებული დიაგნოსტიკის მოწყობილობები


image-1

უაკ 656.25 (075.8)

ISBN 978-9941-28-689-6

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

დამხმარე სახელმძღვანელო სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ დისციპლინებში „ავტომატიკა და ტელემექანიკა გადასარბენზე“, „სარკინიგზო საინფორმაციო უზრუნველყოფა“, განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სარკინიგზო დეპარტამენტის პროფესიული სწავლების და ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

ცნობილია, რომ აღნიშნული სახის ლიტერატურა ქართულ ენაზე არ გამოცემულა, ეს პირველი მცდელობაა და ნაკლის არსებობისაგან არ იქნება დაზღვეული, რაც შენიშვნების ანალიზის შემდეგ იქნება გათვალისწინებული.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები