ა. საყვარელიძე

ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები


image-1

უაკ 627

ISBN 978-9941-28-691-9

520 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დაპროექტებისა და მშენებლობის საკითხები: ზღვის სანაპირო ზონის ფორმები და ნაპირების გეომორფოლოგიური ელემენტები; მდინარეთა ნატანი და მისი წარმოქმნის პირობები; შავ ზღვაში შესული ნატანის გამოკვლევების შედეგები.

მოცემულია ნაპირდამცავი ნაგებობების კლასიფიკაცია და გამოყენების სფეროები; ნაპირდამცავ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე მოქმედი დატვირთვები და ზემოქმედებები, ნაგებობათა ძირითადი საანგარიშო მაჩვენებლები და მათი ცალკეული კონსტრუქციების გაანგარიშება; ნაპირდამცავ ღონისძიებათა ზოგადი დებულებები და ნაპირდაცვითი გენერალური სქემის შედგენის ასპექტები; მითითებები ნაპირდამცავი ნაგებობების დაპროექტებისა და მშენებლობის შესახებ.

განხილულია ნაპირდამცავ ნაგებობათა განმსაზღვრელი ბუნებრივი ფაქტორები და პირობები; ნატურული დაკვირვებები, გაზომვები და საინჟინრო კვლევა-ძიებები.

გამოცემა განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები