ირ. ინაშვილი, ალ. ბაგრატიონ-დავითაშვილი, კ. ბზიავა, ირ. დენისოვა, ირ. კლიმიაშვილი

გარემოს ინჟინერია


image-1

უაკ 502/504

ISBN 978-9941-28-784-8

576 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოში განხილულია გარემოს ინჟინერიის ძირითადი თემები, რომლებიც ეყრდნობა ფუნდამენტურ სამეცნიერო და საინჟინრო პრინციპებს. აღწერილია თითოეული თემის თეორიული ასპექტები, გარემოს დაცვასთნ დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის გზები და მეთოდები. ფართოდ არის წარმოდგენილი ვიზუალური მასალა.

დიდი ყურადღება ეთმობა ადამიანის საქმიანობის შედეგს ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის სისუფთავის ხარისხზე. მოყვანილია უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების გზები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამშენებლო სპეციალობების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის, ამ და მომიჯნავე სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისა და მეცნიერთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები