გ. დალაქიშვილი, კ. ხაზალია, გ. თურმანიძე, ო. საჯაია

ბეტონის დეფორმაციის გამოკვლევა ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიის მეთოდით

image-1

უაკ 666.972

ISBN 978-9941-28-872-2

152 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.04.2022


 

ნაშრომში განხილულია ცემენტის ქვისა და ბეტონის ნიმუშების დეფორ-მაციის პროცესის კვლევის შედეგები ჰოლოგრაფიული მეთოდებით (ჰოლოგრაფიული და სპეკლინტერფერომეტია) გამკვრივების ადრეულ ეტაპზე, აგრეთვე სტატიკური დატვირთვის სხვადასხვა დონეზე. წარმოდგენილია ცემენტის ქვისა და ბეტონის ბზარმედეგობის შეფასების შედეგები.

წიგნი განკუთვნილია მეცნიერ მუშაკების, ინჟინრებისა და სამშენებლო სპეციალობების სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები