ალ. ახვლედიანი, ავ. გოგოლაძე, გ. ახვლედიანი, ირ. გოგოლაძე, ნ. ნარიმანიძე

სამდინარო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება


I ნაწილი

სამდინარო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის საერთო საკითხები

image

უაკ 626/627

ISBN 978-9941-28-939-2 (ყველა ნაწილი); 978-9941-28-940-8 (I ნაწილი)

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2022


 

წიგნში განხილულია ჰიდროტექნიკურ სამუშაოთა ის ძირითადი მიმართულებები, რომ­ლებიც გვხვდება სამდინარო ჰიდროტექნიკური და ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების მშე­ნებლობის დროს, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაციის და წარმოების  საერთო საკითხები; მიწის სამუშაოების ორგანიზაცია და წარმოება; ბეტონი და ბეტონის სამუშაოები. სპეციალური სამუშაოების ორგანიზაცია და წარმოება.

განკუთნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტე­ტის ჰიდროინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. შეიძლება გამოი­ყენოს სამშენებლო ფაკულტეტის სხვა სპეციალობის სტუდენტებმაც, ასევე საპროექტო და სამ­შენებლო დარგის სპეციალისტებმა, რომლებიც  ჰიდროსაინჟინრო ან ჰიდროე­ნერგეტიკულ სფეროში მოღვაწეობენ.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები