გ. ტყეშელაშვილი, თ. კილაძე, მ. ზუბიაშვილი

ფირმის მენეჯმენტი

image-1

უაკ 339.27

ISBN 978-9941-20-507-1

323 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

განხილულია საწარმოს მართვის პოლიტიკა და მართვის თანამედროვე მიდგომები, ძირითადი დებულებები, ასევე ის საკითხები, რომლებიც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს თანამედროვე საწარმოს საქმიანობის ეფექტიანობას.
განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. წიგნის გამოყენება შესაძლებელია მენეჯერთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ასევე დამწყები მეწარმეებისათვის. იგი დაეხმარება მოქმედ მენეჯერებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები