თ. აბუაშვილი

ავტომობილის სვლის სიმდოვრისა და
გამავლობის ამაღლების მეთოდები


image-1

უაკ 629. 113.+629. 11.012.

ISBN 978-9941-20-320-6

92 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია ავტორის მიერ დაპატენტებული საკიდარის, მაძრავისა და კარდანული სახსრის ახალი კონსტრუქციების შეთანწყობის შედეგად მიღებული ავტომობილის მამოძრავებელი მექანიზმი.
შესწავლილია და დადგენილია ხმელეთზე მოსიარულე ბინადართა სიმდოვრის პირობა. საკიდარისა და მაძრავის კონსტრუქციები აგებულია ამ პირობაზე დაფუძნებით და მიღებულია გაუმჯობესებული მდოვრე სვლა და გამავლობა, რაც დასტურდება მათემატიკური მოდელების გამოთვლის შედეგად. აქვს გადაბიჯების საშუალება გარკვეულ უსწორობებზე და არის გორვითმაბიჯა, რაც არის სიახლე ავტომობილის მაძრავებს შორის.
წარმოდგენილია ახალი კონსტრუქციის ჯვარედინად განლაგებული ოთხკოტიანი თანაბარკუთხურსიჩქარიანი კარდანული სფერული სახსარი, რომელშიც მაბრუნი მომენტის გადაცემა ხდება კოტების მეშვეობით, ხაზური კონტაქტით და შესაძლებელია სამუშაო რესურსის გაზრდა დიდი მაბრუნი მომენტის გადაცემისას.
მონოგრაფია „ავტომობილის სვლის სიმდოვრისა და გამავლობის ამაღლების მეთოდები“ განკუთვნილია, მანქანათმშენებლობისა და ავტომობილის თეორიისათვის, ამ დარგებში მომუშავე სამეცნიერო-კვლევითი და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.