მ. გიუტაშვილი

ბიზნესის ანალიზის და ინტელექტუალური
მართვის ტექნოლოგია


image-1

უაკ 004.5

ISBN 978-9941-20-399-2

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

გადმოცემულია კორპორაციათა ბიზნესპროცესების ანალიზის და ინტელექტუალური მართვის (BI) ტექნოლოგიის საფუძვლები. დეტალურადაა აღწერილი BI ტექნოლოგიის სტრუქტურა და გამოყენების სფეროები, რაც საწარმოო და ინტელექტუალური რესურსების მართვის და კორპორაციული ბიზნესპროცესების ირგვლივ ფოკუსირდება. BI ტექნოლოგიის ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტის – მონაცემთა აღმოჩენისა და ღრმა ანალიზის კონცეფციის (Data Minning) ჭრილში განხილულია გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი სისტემებისა და მეთოდების  გამოყენება, ხოლო მონაცემთა ანალიზის თვალსაზრისით აღწერილია მონაცემთა საცავების ტექნოლოგია. სადემონსტრაციო მაგალითის რეალიზაციისთვის შემოთავაზებულია ინტელექტუალური რესურსების განვითარების ინტეგრირებული ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება, როგორც ელექტრონული სწავლების სისტემებში BI ტექნოლოგიის გამოყენების ნიმუში. სახელმძღვანელო განკუთვნილია პრაქტიკული და გამოყენებითი ინფორმატიკის დარგის სპეციალისტებისთვის, განსაკუთრებით მართვის საინფორმაციო სისტემების მიმართულების მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის.