ლ. გვერდწითელი

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის
ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები


image-1

უაკ 661.92

ISBN 978-9941-20-429-6

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ატმოსფერული ჰაერის გამაჭუჭყიანებელი წყაროები, ნივთიერებები და მათგან დაცვის მეთოდები. მოცემულია სამრეწველო აეროზოლების მტვრისაგან, მავნე აირადი კომპონენტებისაგან და ნისლისაგან გამწმენდი პროცესების მექანიზმი და ძირითადი ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და უსაფრთხოების საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულების, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, ასევე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ ფაკულტეტის სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკებისა და მეცნიერ-თანამშრომლებისათვის, რომლებიც მუშაობენ გარემოს დაცვის სფეროში.  


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები