დ. ბუცხრიკიძე, მ. შვანგირაძე, დ. კასრაძე

მანქანების რემონტის ტექნოლოგია

image-1

უაკ 629.119

ISBN 978-9941-20-224-7

207 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

ნაშრომში განხილულია მანქანების რემონტის თანამედროვე ტექნოლოგიური პროცესები, ტექნოლოგიური მეთოდები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მანქანათსაშენ და სარემონტო საწარმოთა პროდუქციის ხარისხს, ამაღლებენ მანქანების საიმედოობასა და ხანმედეგობას, აგრეთვე მანქანათა სარემონტო საწარმოების ორგანიზაციის საკითხები. სახელმძღვანელოში ასახვა საერთაშორისო სტანდარტებმა, ტიპური შეერთებებისა და დეტალების ჩასმებმა და დაშვებებმა, ნამზადების და დეტალების ზედაპირის ხარისხმა, თანამედროვე სამანქანათმშენებლო საწარმოებში ტექნოლოგიური პროცესების მართვის საკითხებმა.
წიგნი განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ტექნიკური უმაღლესი სასწავლებლების მექანიკის, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. შედგენილია სასწავლო დისციპლინის - „მანქანების რემონტის ტექნოლოგია“ სილაბუსის შესაბამისად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები