†ი. ზედგინიძე, ნ. ბერაია

პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის საზომი მეთოდები
დროის, წრფივი და კუთხური სიდიდეების გაზომვის
მეთოდები და საშუალებები

II ნაწილი


image-1

უაკ 53.082.1

ISBN 978-9941-20-357-2 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-359-6 (მეორე ნაწილი)

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განკუთვნილია დროის, ხაზოვანი და კუთხური სიდიდეების საზომი ხელსაწყოების დაპროექტების, დამუშავებისა და ექსპლუატაციის შემსწავლელი, ასევე ამ სიდიდეთა გაზომვის პრაქტიკული საქმიანობით დაკავებული მომხმარებლისათვის. განკუთვნილია სტუდენტთათვის, ხელს შეუწყობს მათ იმ უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის ფორმირებაში, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე საგამოცდო სტენდების, საზომი დანადგარებისა და სისტემების არჩევის, დანერგვისა და ექსპლუატაციისათვის პროდუქციის ხარისხის მოცემულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენისას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები