ლ. სუთიძე

სამშენებლო, საგზაო მანქანები და მოწყობილობები
ბეტონშემრევი მანქანები და დანადგარები

II ნაწილი


image-1

უაკ 621.869

ISBN 978-9941-20-194-3 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-397-8 (მეორე ნაწილი)

190 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

ნაშრომში წარმოდგენილია სასწავლო კურსის „სამშენებლო, საგზაო მანქანები და მოწყობილობები“ მეორე ნაწილი. კერძოდ, განხილულია მანქანები და დანადგარები სამშენებლო მასალების შესარევად და მათი ტრანსპორტირებისათვის. მოცემულია ძირითადი სამშენებლო მასალების – ბეტონისა და სამშენებლო ხსნარების, აგრეთვე მინერალური შემკვრელების წარმოებაში შლამებისა და სუსპენზიების მოსამზადებელი მანქანებისა და დანადგარების კონსტრუქციები, მათი მუშაობის პრინციპი და ძირითადი პარამეტრების გაანგარიშების საფუძვლები. განხილულია აგრეთვე მასალების დოზირებისა და ტრანსპორტირების საშუალებები და დამხმარე მოწყობილობები, ბეტონისა და სამშენებლო ხსნარების ქარხნები.
ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების „ამწე-სატრანსპორტო, სამშენებლო, საგზაო, სალიანდაგო მანქანებისა და მოწყობილობების“ სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმძღვანელოდ. იგი გამოადგებათ, აგრეთვე, ამავე სპეციალობის მაგისტრანტებს და განხილული მანქანა-დანადგარების პროექტირებითა და ექსპლუატაციის საკითხებით დაინტერესებულ პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები