ა. სარუხანიშვილი, ა. გოგიშვილი, დ. ერისთავი

ქიმიური თერმოდინამიკა

image-1

უაკ 541.11

ISBN 978-9941-14-901-6

84 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.05.2010


 

განხილულია ქიმიური თერმოდინამიკის ძირითადი დებულებები დაფუძნებული თერმოდინამიკის ნულოვან, პირველ, მეორე და მესამე კანონებზე. მოყვანილია მონაცემები, რომელთა გარეშე შეუძლებელია მოვლენათა და პროცესთა თერმოდინამიკური შეფასება, მრავალი სახის ქიმიური რეაქციებისა და ფაზური გარდაქმნების შესაძლებლობების მიმდინარეობის მიმართულებისა და პარამეტრების დადგენა ნატურული ექსპერიმენტების გარეშე.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია პროფესიული დახელოვნებისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, რომელთა სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებს ფიზიკური ქიმიის კურსის მოსმენა-შესწავლას.
დამხმარე სახელმძღვანელო სასარგებლო იქნება იმ პროფილის მაგისტრანტებისათვისაც, რომლებიც დაკავებული არიან ახალი სახის მასალებისგან ტექნოლოგიების შექმნით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები