ლ. თალაკვაძე, ნ. ღონღაძე, ე. ელიზბარაშვილი

ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმია

image-1

უაკ 547.7/.8

ISBN 978-9941-20-482-1

172 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

„ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმია“ ქართულ ენაზე შედგენილი პირველი სახელმძღვანელოა ორგანული ქიმიის ისეთ უმნიშვნელოვანეს დარგში, როგორიცაა ჰეტეროციკლური ნაერთები. ორგანულ ქიმიასა და ბიოქიმიაში ჰეტეროციკლური ნაერთების მნიშვნელობა იმდენად გაიზარდა, რომ ბოლო წლებში ქიმიკოს-ორგანიკოსის მომზადება, რომელიც სპეციალიზებულია ორგანული სინთეზის, ფარმაკოლოგიის, საღებრების წარმოების, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებისა და ბიოქიმიის სფეროში, წარმოუდგენელია ჰეტეროციკლური ნაერთების ღრმა ცოდნის გარეშე.
წიგნში განხილულია არა მხოლოდ დადგენილი ცნებები და კანონზომიერებები, არამედ მოცემულია  არაერთი წინადადება, რომლებიც დიდ ინტერესს იწვევს, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით.
განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. ნაშრომი  შედგენილია ქიმიის სამაგისტრო-საგანმანათებლო პროგრამის შესაბამისად. წიგნში წარმოდგენილი მასალა დიდ დახმარებას გაუწევს ბაკალავრებსა და დოქტორანტებს, ასევე ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმიით დაინტერესებულ პირებს.