ნ. რაზმაძე, მ. ავალიანი, მ. ქიტოშვილი

დამცავი ჩამიწებისა და დანულების გათვლა
სამთო-გეოლოგიურ საწარმოებში
(მეთოდური მითითებები)


image-1

უაკ 658. 382

ISBN 978-9941-20-060-1

30 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

ელექტროდანადგარების უსაფრთხო მომსახურების უზრუნველსაყოფად გავრცელებულია დაცვითი ღონისძიებები: მცირე ძაბვების გამოყენება, იზოლაციის დაზიანების კონტროლი და პროფილაქტიკა, დამცავი ჩამიწება, დანულება, დამცავი ამორთვა და სხვ. სწორად გაანგარიშებული დაცვის ესა თუ ის საშუალება სრულად აგვაცილებს უბედურ შემთხვევებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები