ვ. პაპასკირი

ქართულ კომპოზიტთა განმარტებითი ლექსიკონი

II ტომი

image-1

უაკ 499.96-3

ISBN 978-9941-14-894-1 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-896-5 (მეორე ნაწილი)

352 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.03.2010


 

ენისა და მეტყველების დინამიკა სიტყვის, ლექსიკური ერთეულის წარმოქმნა − ჩამოყალიბების უპირველესი საფუძველია. დღევანდელი, შეცვლილი სოციალური ყოფიდან გამომდინარე მრავალი ტერმინი − კომპოზიტი აუცილებელ აღწერა-განმარტებას მოითხოვს.
ამ კუთხით ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის რვატომეული სათანადო სიუხვითა და საკმარი ახსნა-განმარტებით გამოირჩევა.
წარმოდგენილი ნაშრომი, დროის კონიუქტურიდან გამომდინარე, მიზნად ისახავს საზოგადოებას მიაწოდოს „მოძველებული“, მაგრამ მეტად ტევადი შინაარსის მქონე ქართული კომპოზიტების კომპაქტური კრებული, რომელიც გამომდინარე თავისი ფორმატიდან, „მოხერხებული და ადვილმისაწვდომია“.
წიგნი წარმოადგენს ორ ტომად შესრულებულ დამხმარე სახელმძღვანელოს, რომელიც უდავოდ გაუადვილებს ფართო საზოგადოებას, განსაკუთრებით − სტუდენტებსა და აბიტურიენტებს, ქართულ კომპოზიტთა ლინგვისტური შესაძლებლობების მართებულ გამოყენებას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები